Masterscriptie Baulandumlegung

Baulandumlegung als mechanisme om gebiedsontwikkeling te ondersteunen

Vanuit het Rijk is er al een tijd de opgave om verdere verstedelijking te laten plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied. Dit brengt moeilijkheden met zich mee. De makkelijk te herontwikkelen locaties zijn al ontwikkeld, de moeilijke locaties blijven over. De moeilijkheid van deze locaties zit in het feit dat de grond duur is, de grond vervuild is en de economische situatie waarin Nederland verkeert.

Er zijn voor Nederlandse gemeente instrumenten beschikbaar om herontwikkeling te begeleiden en mogelijk te maken: het bestemmingsplan, de Wet voorkeursrecht Gemeenten en de Onteigeningswet. De Nederlandse gemeenten lopen tijdens gebruik van deze instrumenten aan tegen enkele moeilijkheden op het gebied van proces en de kosten daarvan.

De instrumenten zijn onderzocht op het gebied van de houding van de actoren ten opzichte van de beslissingen over het grondbezit, impasses in het proces en de besluitvorming daarbij en de doorzettingsmacht van de gemeente.

Mijn masterscriptie zoekt in de landen die grenzen aan Nederland naar een mechanisme om deze moeilijkheden (deels) weg te nemen. Hierbij wordt het Duitse instrument van Baulandumlegung gevonden als mogelijke kanshebber. Deze wordt op dezelfde criteria getoetst als de Nederlandse instrumenten.

Baulandumlegung kan bijdragen aan het verminderen van de kosten van grondverwerving. Aan het tempo van het proces kan het instrument minder bijdragen. Dat komt door de agenda van de rechterlijke macht in Duitsland. Het instrument kan wel bijdragen op het gebied van doorzettingsmacht voor de gemeente. De gemeente heeft in Duitsland meer beslissingsbevoegdheid om naar een volgende stap in het gebiedsontwikkelingsproces over te gaan.

 

Er is een commissie die bezig is draagvlak te creeren om een regeling voor stedelijke herverkaveling op te nemen in de ruimtelijke ordening in Nederland. Het is een actueel onderwerp.